Bảng giá đăng ký mới Chữ ký số NewCA

Thời gian sử dụng 06 tháng 1 năm 02 năm 03 năm
Giá dịch vụ 250.000 750.000 1.350.000 1.850.000
Giá Token 450.000(đã giảm 10%) 450.000(đã giảm 10%) 300.000(đã giảm 10%) Miễn phí
Giá trước thuế 700.000 1.200.000 1.650.000 1.850.000
Giá xuất hóa đơn VAT 770.000 1.320.000 1.815.000 2.035.000
Phước Việt chiết khấu 170.000 320.000 415.000 535.000
Chỉ thanh toán 600.000 1.000.000 1.400.000 1.600.000
Khuyến mãi thời gian sử dụng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng
Tổng thời gian sử dụng 09 tháng 18 tháng 33 tháng 48 tháng

 

Bảng giá gia hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp

Thời gian sử dụng 1 năm 02 năm 03 năm
Giá dịch vụ 600.000 1.350.000 1.850.000
Giá Token 150.000(đã giảm 70%) Miễn phí Miễn phí
Giá trước thuế 750.000 1.350.000 1.850.000
Giá xuất hóa đơn VAT 825.000 1.485.000 2.035.000
Phước Việt chiết khấu 125.000 285.000 635.000
Chỉ thanh toán 700.000 1.200.000 1.500.000
Khuyến mãi thời gian sử dụng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Tổng thời gian sử dụng 24 tháng 36 tháng 48 tháng
Cộng thêm thời gian sử dụng của Chữ ký số cũ Cộng thêm 03 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.- Cộng thêm 06 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng.