Giá con dấu

Loại dấu Giá tiền
Dấu Pháp nhân 400.000 đồng
Dấu tên 60.000 đồng
Dấu Chức danh 60.000 đồng
Dấu Chức danh + Tên 80.000 đồng
Dấu Mã số Thuế 130.000 đồng
Dấu Đã thu tiền 50.000 đồng
Dấu Ngày tháng từ 150.000 đến 200.000 đồng (tùy theo kích thước/loại mực)
Dấu Ngày tháng + nội dung từ 230.000 đến 300.000 đồng (tùy theo kích thước/loại mực)
Dấu số từ 150.000 đến 200.000 đồng (tùy theo kích thước/loại mực)
Dấu số + nội dung từ 230.000 đến 300.000 đồng (tùy theo kích thước/loại mực)
Dấu Công văn đến 110.000 đồng
Dấu Sao y bản chính 90.000 đồng
Dấu Logo Tùy theo kích thước, nội dung khắc
Dấu khắc theo yêu cầu Báo giá trực tiếp