Dịch vụ Thông báo mẫu con dấu (Công bố Mẫu dấu)

Phước Việt thực hiện dịch vụ nộp Thông báo mẫu con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM thay cho khách hàng.
Thủ tục: Phước Việt sẽ soạn toàn bộ hồ sơ (gồm Thông báo về con dấu, Quyết định, Biên bản họp, Giấy Ủy quyền) để khách hàng ký và nộp hồ sơ thay khách hàng; đồng thời trả Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận Thông báo của doanh nghiệp.
Giá: 250.000 đồng