Công bố con dấu mới:

Con dấu cần được Thông báo con dấu với Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở này công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Doanh nghiệp đóng con dấu vào Thông báo mẫu dấu, không đóng vào phần Đại diện pháp luật. Tải Mẫu

Công bố khi đổi dấu:

Khi bạn muốn thay đổi con dấu hoặc thay đổi trong các trường hợp bắt buộc (đổi tên doanh nghiệp, đổi loại hình doanh nghiệp, đổi địa chỉ), sau khi khắc con dấu mới, bạn công bố con dấu mới này, và con dấu cũ đương nhiên không còn hiệu lực. Bạn đóng dấu mới vào ô Con dấu mới, dấu cũ vào hai chỗ Con dấu cũ và phần Đại diện pháp luật. Tải Mẫu

Thông báo hủy dấu:

Khi bạn không muốn sử dụng con dấu nào đó, bạn có thể Thông báo hủy con dấu này đi. Tải mẫu